Sri Shwetamber Sthanakvasi Jain Sabha

Office Members

Sri. Hanuman Nahata

Office Secretary

Sri. Kishore Genari

Sushri Pushpita Nag

Sri. Gorang Parida

Sri. Uday Kumar